Sök på sidan
Logga in
Formulär för kontakt med styrelsen

Info till nya medlemmar

(English version below)

Välkommen som ny medlem i Brf Fabriksparken 1!

Som ny medlem i föreningen är vår ambition att du ska få träffa en styrelsemedlem någon gång i samband med att du flyttar in för att introducera dig till föreningen. Oftast blir detta genom ett av våra Intromöten som vi ordnar regelbundet under året.

Följande är bra för dig som medlem i föreningen att veta – mycket av detta går vi också igenom under Intromötena:


Hemsida och information

Det mesta som du behöver veta gällande boende i Brf Fabriksparken 1 hittar du på denna hemsida. Sök alltid här innan du kontaktar styrelsen om du undrar över något. Där finns även viss information som kräver inloggning – inloggningsuppgifter får du mailat till dig strax innan du flyttar in.

Styrelsen informerar också medlemmarna genom kvartalsutskick av nyhetsbrev och kompletterar däremellan med andra email-utskick på specifika ämnen.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen kontaktar du oss på info@fabriksparken1.se.

Det finns även en Facebook-grupp som administreras av medlemmarna själva (alltså inget som sköts av styrelsen). Där kan man få tips och råd av andra medlemmar. Den sidan hittar du på https://www.facebook.com/groups/fabriksparken

Elavtal

För att teckna nytt elavtal till din lägenhet behöver du veta din lägenhets anläggnings-ID. Det kan du få från säljaren. Om de inte vet det, be dem logga in på hemsidan och gå till Din bostad/Elavtal så finner de anläggnings-ID/mätpunkt där för sin lägenhet. Alternativt hittar de anläggnings-ID på sin faktura.

Säkerhet, parkering mm.

Säkerhet för våra boende är självklart ett prioriterat område. Våra entréer och dörrar till gemensamma utrymmen är utrustade med Aptus passagesystem, öppning sker med tagg eller med app. Har du behov av automatisk dörröppning kan det ske med tagg och kod. Vid utpassering används i första hand vanlig öppningsknapp och vid behov av automatisk dörröppning armbågskontakt. Släpp inte in obehöriga vid passage genom våra dörrar! Om du väntar bud får du be dem höra av sig när de är vid entréporten så öppnar du med appen eller möter upp personligen. Våra taggar ger tillträde via samtliga trapphus från innergården. Utifrån gatan ger din tagg dig tillträde till din egen port samt de portar där tvättstugor och gästlägenhet finns.

  • Parkeringsgaraget ingår inte i föreningen, det ägs av Skandia Fastigheter och förvaltas av Parkando. Parkando hanterar tillträde till garage via din tagg. Här kan du läsa mer om parkering och hyra av elbilar.
  • Extra nycklar och taggar beställs och betalas av den boende. Vi har avtal med Automatic Alarm i Hammarby Sjöstad för taggar och Låspunkten i Sundbyberg för nycklar.
  • Boende får inte förvara något material i gemensamma utrymmen.
  • Ventilationsdonen i din lägenhet är ABSOLUT förbjudet att vrida på då det orsakar obalans i ventilationssystemet för samtliga boende i huset.


Miljörum

Vi har ett fint miljörum i föreningen som vi alla har ansvar för att hålla rent och snyggt. Här sorterar vi sådant som kan återvinnas. Det finns kärl för pappersförpackningar, kartong, plastförpackningar, metall- och glasförpackningar, småelektronik, batterier och tidningar. Skyltarna ovanför kärlen visar vad som ska vara i kärlen. Kom ihåg att platta till skrymmande förpackningar så får allt plats. Skulle det vara fullt i något kärl slängs avfallet istället efter nästa tömning eller tas till Returpunkten på Landsvägen 62 (ca 3 min promenad från oss). Här kan du läsa mer om miljörum och avfallshantering.

Sopnedkast/sopsugar

I sopnedkasten/sopsugarna på innergården finns det möjlighet att slänga matavfall i ett av nedkasten och annat brännbart hushållsavfall som inte har kunnat sorteras i miljörummet i de andra fyra nedkasten. Det är inte tillåtet att slänga skrymmande föremål som kartonger, trädgårds- eller byggavfall i någon av dessa nedkast. Här kan du läsa mer om miljörum och avfallshantering.

Delaktighet

Föreningen strävar efter att engagera medlemmarna i den gemensamma verksamheten. Ett sätt att öka engagemanget är att ha aktivitetsgrupper i föreningen. För närvarande har vi en aktiv grupp i föreningen, vi kallar den Trivselgruppen. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden då de planerar och genomför aktiviteter för att öka trivseln i föreningen och förbättra närmiljön. Vi hoppas kunna aktivera fler grupper i framtiden. Hör av dig till info@fabriksparken1.se om du är intresserad av att vara med i Trivselgruppen.

Felanmälan

Under garantitiden som varar fram till oktober 2024 så hanterar föreningens tekniska förvaltare, Aphos, de flesta typer av felanmälningar. Mer detaljerad information och kontaktuppgifter hittar du här.

Ekonomi

Simpleko hanterar alla ekonomirelaterade ärenden för föreningens räkning. Till Simpleko vänder du dig med frågor och för hjälp med bl a fakturor, pantsättning, andrahandsuthyrning och lägenhetsförteckning mm. Kontaktuppgifter, årsredovisningar och annan relaterad information hittar du här.

Gemensamma utrymmen

Föreningen har ett antal gemensamma utrymmen som är till för föreningens medlemmar att nyttja, t ex gästlägenhet, tvättstugor, takterrass, innergård med glashus, grill, bordtennisbord, cykelrum, barnvagnsrum mm - läs mer här. De enda gemensamma utrymmen som går att boka är tvättstugor och gästlägenhet.

Bredband/TV

Bredband med Halebop (1000/1000 mbit/s) ingår i månadsavgiften, men du som medlem ansvarar själv för routern i bostaden. Det går inte att ansluta sig till någon annan leverantör.

TV-abonnemang ingår inte i avgiften men kan tecknas via Telia (endast).

Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har en försäkring som omfattar så kallad bostadsrättsförsäkring vilket innebär att den boende inte behöver teckna egen bostadsrättsförsäkring utöver den egna hemförsäkringen.


Styrelsearbetet

Styrelsen arbetar utifrån föreningens och därmed medlemmarnas gemensamma intressen. Vår gemensamma miljö och trivsel är viktiga områden som kontinuerligt utvecklas. Såväl styrelse som medlemmar har ansvar för detta.

Föreningens ekonomi förvaltas och utvecklas för att på kort och lång sikt möjliggöra handlingsfrihet för löpande och planerade utgifter, inklusive framtida underhåll. Fastighetens och därmed medlemmarnas säkerhet är givetvis ett fokusområde i styrelsearbetet.

Vidare jobbar styrelsen för att uppmuntra och stimulera medlemmarna att begränsa eller minska driftkostnader samt vara engagerade i föreningens fortsatta utveckling genom ett aktivt motionsarbete och deltagande i årsstämmor.

Förhoppningen är att detta genererar ett tryggt, trivsamt, hållbart, ekonomiskt och säkert boende för medlemmarna och en väl fungerande förening belägen i Sundbybergs kärna.


Varmt välkommen till föreningen!

Vänliga hälsningar från oss alla i Styrelsen

************


Welcome as a new member of Brf Fabriksparken 1!

As a new member of the association, our ambition is for you to meet a board member at some point in connection with your move-in. Most of the time, this is in connection with one of our introduction meetings that we organize regularly during the year.

The following is good for you to know as a member of the association - we also go through much of this during the introduction meetings:


Website and information

You can find most of what you need to know in regards to living in Brf Fabriksparken 1on this website. Always search here before contacting the board if you have any questions. There is also some information that requires logging in - you will receive the login details by email shortly before you move in.

The board also informs the members through quarterly mailings of newsletters and supplements in between on specific topics.

If you want to get in touch with the board, contact us at info@fabriksparken1.se.

There is also a Facebook group that is administered by the members themselves (so nothing managed by the board) where you can get tips and advice from other members. You can find that page at https://www.facebook.com/groups/fabriksparken

Electricity

To sign up for electricity for your apartment, you need to know your apartment’s ”anläggnings-ID”. You can get this from the seller. If they don’t know it, ask them to log in the association’s home page and go to ”Din bostad/Elavtal” where they can find their apartment’s “anläggnings-ID/mätpunkt”. They can also find the number on their electricity invoice.

Security, parking etc.

Safety for our residents is obviously a priority area. Our entrances and doors to common areas are equipped with the Aptus passage system, opening with a tag or with an app. If you need automatic door opening, it can be done with a tag and code. When exiting, the usual opening button is primarily used and, if automatic door opening is required, use the elbow contact. Do not let unauthorized people in when passing through our doors! If you're waiting for a courier, you can ask them to call you when they're at the entrance gate, and you'll open with the app or meet in person. Our tags give access via all stairwells from the courtyard. From the street, your tag gives you access to your own gate as well as the gates where the laundry rooms and guest apartment are located.

  • The parking garage is not part of the association, it is owned by Skandia Fastigheter and managed by Parkando. Parkando manages access to garages via your tag. Here you can read more about parking and rental of electric cars (in Swedish)
  • Extra keys and tags are ordered and paid for by the resident. We have an agreement with Automatic Alarm in Hammarby Sjöstad for tags and Låspunkten in Sundbyberg for keys.
  • Residents may not store any material in common areas.
  • The vents in your apartment are ABSOLUTELY forbidden to adjust, since that will cause an imbalance in the whole ventilation system for all who live in the building.

Environmental room

We have a nice environment room in the association that we all have a responsibility to keep clean and tidy. Here we sort things that can be recycled. There are bins for paper packaging, cardboard, plastic packaging, metal and glass packaging, small electronics, batteries and newspapers. The signs above the containers show what should be in the containers. Remember to flatten bulky packages so everything will fit. Should any container be full, the material is instead thrown away after the next emptying or taken to Returpunkten at Landsvägen 62 (approx. 3 min walk from us). Here you can read more about environmental room and garbage disposal (in Swedish).

Garbage disposal

In the waste bins in the courtyard, you can throw away food waste in one of the bins and other combustible household waste that has not been able to be sorted in the environmental room in the other four bins. It is not permitted to throw bulky items such as cardboard boxes, garden or construction waste in any of these dumps. Here you can read more about environmental room and garbage disposal (in Swedish).

Participation in common activities

The association strives to involve the members in the common activities. One way to increase commitment is to have activity groups in the association. We currently have an active group, we call it Trivselgruppen. The group meets approximately once a month when they plan and carry out activities to increase well-being in the association and improve the local environment. We hope to activate more groups in the future. Please contact info@fabriksparken1.se if you are interested in joining the Trivselgrupp.

Error reporting

During the warranty period, which lasts until October 2024, the association's technical administrator, Aphos, handles most types of error reports. More detailed information and contact information is found here.

Economy

Simpleko handles all finance-related matters on behalf of the association. You turn to Simpleko with questions and for help with, among other things, invoices, mortgages, subletting and apartment listings, etc. Contact details, annual reports and other related information can be found here (in Swedish).

Common areas

The association has a number of common areas that are for the association's members to use, e.g. guest apartment, laundry rooms, roof terrace, courtyard with glass house, barbecue, table tennis, bicycle room, pram room, etc - read more here (in Swedish). The only common areas that can be booked are the laundry rooms and the guest apartment.

Broadband/TV

Broadband with Halebop (1000/1000 mbit/s) is included in the monthly fee, but you as a member are responsible for the router in your home. It is not possible to connect to any other provider.

TV subscription is not included in the fee but can be subscribed via Telia (only).

Home ownership insurance

The association has an insurance that covers so-called condominium insurance, which means that the resident does not need to take out their own condominium insurance in addition to their own home insurance.

Board work

The board works based on the association and thus the members' common interests. Our common environment and well-being are important areas that are continuously developed. Both the board and members have responsibility for this.

The association's finances are managed and developed to enable freedom of action for current and planned expenses, including future maintenance, in the short and long term. The safety of the property and thus the members is of course a focus area in the board's work.

Furthermore, the board works to encourage and stimulate the members to limit or reduce operating costs and to be engaged in the association's continued development through active work and participation in annual general meetings.

The hope is that this will generate a safe, pleasant, sustainable, economic and safe accommodation for the members and a well-functioning association located in the core of Sundbyberg.


A warm welcome to the association!

Kind regards from all of us on the Board

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.