Sök på sidan
Logga in
Formulär för kontakt med styrelsen

Föreningsstämma 2024

*

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 i Brf Fabriksparken 1

Välkommen till årets stämma som kommer att genomföras tisdagen den 23 april kl. 18:00 i Allaktivitetshuset på Sturegatan 10 i Sundbyberg.

*

Dagordning

*

 1. Öppnande

 2. Godkännande av dagordningen

 3. Val av stämmoordförande

 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 5. Val av två justerare tillika rösträknare

 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

 7. Fastställande av röstlängd

 8. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 10. Föredragning av revisorns berättelse

 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 12. Beslut om resultatdisposition

 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 16. Val av revisor och revisorssuppleant

 17. Val av valberedning

 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden/inlämnade motioner; Motion 1: Öppning av häck, Motion 2: Ersätta häck med staket och blomlådor, Motion 3: Höjd på häck, Motion 4: Öka antal nätter man kan boka gästlägenheten från 3 till 7

 19. Avslutande

*

Följande ärenden kommer att behandlas och beslutas under stämman:

 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. (Se årsredovisning nedan)

 • Beslut om resultatdisposition. (Se årsredovisning nedan)

 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

 • Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. (Se valberedningens förslag nedan)

 • Val av styrelseledamöter och suppleanter. (Se valberedningens förslag nedan)

 • Val av revisor och revisorssuppleant. (Se valberedningens förslag nedan)

 • Val av valberedning. (Se valberedningens förslag nedan)

 • Beslut om bifall av hänskjutna frågor och motioner avseende:

  • Motion 1: Öppning av häck (se Motion 1 nedan)

  • Motion 2: Ersätta häck med staket och blomlådor (se Motion 2 nedan)

  • Motion 3: Höjd på häck (se Motion 3 nedan)

  • Motion 4: Öka antal nätter man kan boka gästlägenheten från 3 till 7 (se Motion 4 nedan)

Efter att föreningsstämman har avslutats kommer vi att ge ytterligare information och även ha en informell frågestund för de som önskar stanna kvar.

*_________________

Fullmakt
Om du inte kan delta vid stämman och vill att någon annan i föreningen ska rösta i ditt ställe, fyll i blankett nedan "Fullmakt för annan medlem att företräda mig på föreningsstämman" och be den som ska rösta i ditt ställe att ta med fullmakten till stämman.

*

Begäran om kompletterande upplysningar
Om du önskar ytterligare information i något ämne där beslut ska fattas på stämman utöver den information som är bifogad via länkarna nedan så måste din fråga inkomma till styrelsen via info@fabriksparken1.se senast 10 dagar innan stämman (13 april) och styrelsen kommer att på denna sida posta svar på frågan inom 5 dagar så att alla kan ta del av svaret (du kommer alltså inte få svar via e-post utan fråga och svar postas här).

*
Dokument:

*

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.